Regulamin internetowe porady prawne (porady prawne online)

Regulamin wykonywania usług prawnych drogą elektroniczną (porady prawne online) przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Judyta Garwacka – Polisiak

§ 1

 1. 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem Kancelarii Adwokackiej”, określa zasady zawierania przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Judyta Garwacka – Polisiak, zwaną dalej „Kancelarią adwokacką”, umów o świadczenie usług prawnych drogą elektroniczną (porady prawne online) za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem: www.kancelaria-garwacka.pl.
 2. 2. Kancelaria adwokacka świadczy usługi prawne drogą elektroniczną w formie porad prawnych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego pod adresem: www.kancelaria-garwacka.pl.
 3. 3. Usługi prawne drogą elektroniczną oferowane na stronie www.kancelaria-garwacka.pl świadczy Kancelaria adwokacka albo wskazany przez nią podmiot, działający pod jej nadzorem.
 4. 4. Kancelaria adwokacka świadczy usługi prawne drogą elektroniczną osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, ale posiadającym zdolność prawną, zwanymi dalej „Klientami”.
 5. 5. Klient Kancelarii adwokackiej, który wypełnił i wysłał Formularz zgłoszeniowy w celu uzyskania usługi prawnej drogą elektroniczną, oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu Kancelarii adwokackiej.
 6. 6. Kancelaria adwokacka świadczy usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Kancelarii adwokackiej.

§ 2

 1. 1. Majątkowe prawa autorskie do strony www.kancelaria-garwacka.pl oraz zamieszczonych na niej treści należą do Kancelarii adwokackiej.
 2. 2. Korzystanie z usług prawnych drogą elektroniczną świadczonych przez Kancelarię adwokacką nie oznacza nabycia przez Klienta praw na dobrach niematerialnych do utworów przekazanych mu w związku z realizacji usługi prawnej drogą elektroniczną

§ 3

 1. 1. Klient korzystający z usługi prawnej drogą elektroniczną wyraża zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię adwokacką nadesłanych przez niego danych osobowych.
 2. 2. Kancelaria adwokacka oświadcza, iż w/w dane gromadzone są wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji usługi prawnej drogą elektroniczną oraz, że nie zostaną udostępnione postronnym podmiotom.

§ 4

 1. 1. Kancelaria adwokacka, za pośrednictwem strony internetowej, świadczy na rzecz Klientów usługi prawne polegające w szczególności na: analizie stanu faktyczno – prawnego sprawy i sporządzeniu porady prawnej, opinii prawnej, pisma procesowego lub umowy, zwane dalej „Usługami”.
 2. 2. W celu zamówienia usługi prawnej drogą elektroniczną należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www.kancelaria-garwacka.pl, opisując jak najdokładniej sprawę, z którą Klient się zgłasza, dołączając w razie potrzeby załącznik, a następnie wysłać uzupełniony formularz zgłoszeniowy.
 3. 3. Kancelaria adwokacka dokonuje wyceny wynagrodzenia za usługę prawną, którą to wycenę wraz ze wskazanym terminem realizacji usługi przesyła Klientowi z ewentualnymi dodatkowymi warunkami realizacji usługi prawnej (np. prosząc o dodatkowe szczegóły dotyczące stanu faktycznego sprawy).
 4. 4. Po otrzymaniu przez Kancelarię adwokacką potwierdzenia uiszczenia na rzecz Kancelarii adwokackiej przez Klienta kwoty wynagrodzenia (na numer rachunku bankowego mBank: 80 1140 2004 0000 3102 7759 9973), Kancelaria adwokacka przystępuje do realizacji usługi prawnej.
 5. 5. Brak udzielenia usługi prawnej przez Kancelarię adwokacką (zwane dalej „Odpowiedź Kancelarii adwokackiej”) – w terminie max. 3 dni od przesłania przez Klienta wypełnionego Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczny z niepodjęciem się przez Kancelarię adwokacką wykonania usługi prawnej drogą elektroniczną na rzecz tego Klienta.
 6. 6. Dokonując zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Kancelarii adwokackiej, Klient zawiera umowę usług prawnych drogą elektroniczną i wyraża zgodę na warunki wykonania usługi prawnej drogą elektroniczną zaproponowane w Odpowiedzi Kancelarii adwokackiej.
 7. 7. Klient upoważnia Kancelarię adwokacką do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Faktury dla Klienta są wystawiane na jego wyraźne żądanie po wcześniejszym dostarczeniu Kancelarii adwokackiej wszelkich potrzebnych danych t.j.: imię, nazwisko, firma Klienta, adres jego zamieszkania lub siedziby, jego nr NIP, jego REGON.

§ 5

 1. 1. Usługi prawne drogą elektroniczną są wykonywane w określonym i wskazanym w Odpowiedzi Kancelarii adwokackiej terminie, którego bieg rozpoczyna się od następnego dnia roboczego po dniu dokonania zapłaty wynagrodzenia przez Klienta.
 2. 2. W sytuacji gdy zakres usługi prawnej oraz stopień skomplikowania problemu przesłanego za pomocą Formularza zgłoszeniowego w sposób istotny odbiega od początkowych ustaleń, w szczególności zaś od udzielonych przez Klienta informacji Kancelaria adwokacka może podwyższyć wskazaną wcześniej Klientowi kwotę wynagrodzenia lub może wydłużyć termin realizacji danej usługi prawnej drogą elektroniczną.
 3. 3. W przypadku, gdy Klient na zmienione, zgodnie z pkt 2, warunki wykonania usługi, nie wyrazi zgody i nie uiści we wskazanym terminie określonej kwoty dodatkowego wynagrodzenia, wpłacona już przez Klienta kwota wynagrodzenia ulega zwrotowi na jego rachunek bankowy, a Kancelaria adwokacka nie jest zobowiązana do wykonania usługi prawnej drogą elektroniczną na rzecz tego Klienta.

§ 6

 1. 1. Kancelaria adwokacka nie odpowiada za brak dostępu do strony www.kancelaria-garwacka.pl wynikający z przyczyn od niej niezależnych.
 2. 2. Kancelaria adwokacka jest uprawniona do przerw technicznych w aktywności strony www.kancelaria-garwacka.pl, wynikających z konieczności prowadzenia stałej obsługi oraz konserwacji serwera oraz oprogramowania.

§ 7

 1. 1. Zarówno Kancelaria adwokacka jak i Klient może rozwiązać zawartą umowę w każdym czasie bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem praw nabytych przez drugą stronę, w szczególności z prawem zatrzymania wynagrodzenia za już wykonaną usługę.
 2. 2. Kancelaria adwokacka ma prawo odstąpić od wykonania Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu Kancelarii adwokackiej.
 3. 3. Kancelaria adwokacka może odstąpić od umowy, gdy: Klient nie udzielił informacji koniecznych do wykonania Usługi lub nie prześle dokumentów wskazanych przez Kancelarię adwokacką; niezbędne okaże się spotkanie z Kancelarią adwokacką, które nie będzie możliwe; zachodzą okoliczności wskazane w Uchwale Naczelnej Rady Adwokackiej nr 2/XVIII/98 z dnia 10 października 1998 roku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej nr 32/2005 z dnia 19 listopada 2005 roku oraz uchwałami Naczelnej Rady Adwokackiej nr 33/2011 – 54/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. – Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej).
 4. 4. Klient ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Kancelaria adwokacka nie zrealizuje Usługi we wskazanym przez nią terminie za zwrotem uiszczonego wynagrodzenia.
 5. 5. Klient ma prawo zgłosić reklamację, w przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości wykonanej Usługi, w terminie 7 dni od dnia wykonania Usługi w formie wiadomości e-mail na adres: garwacka@kancelaria-garwacka.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Kancelarię adwokacką w ciągu 7 dni roboczych od nadesłania wiadomości e – mail. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana przez kancelarie na ten sam adres e-mail, z którego uprzednio wysłał reklamację Klient.

§ 8

 1. 1. Dane osobowe Klienta będą przechowywane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z brzmieniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. 2. Administratorem danych osobowych Kancelaria adwokackiej Adwokat Judyta Garwacka – Polisiak, jest Judyta Garwacka – Polisiak. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji usługi. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji usług oraz wynikających z jej wykonania praw i obowiązków. Klient ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. 3. Kancelaria adwokacka przekazuje zgromadzone dane osobowe Klienta osobom trzecim lub instytucjom, tylko za wyraźną zgodą Klienta.
 4. 4. Skorzystanie przez Klienta z formularza zgłoszeniowego lub z poczty elektronicznej, wiąże się z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu odpowiedzi na zapytanie przesłane przy użyciu formularza, bądź poczty elektronicznej.
 5. 5. Na Kliencie spoczywa odpowiedzialność za podanie Kancelarii adwokackiej nieprawdziwych danych osobowych.

§ 9

 1. 1. Niniejszy Regulamin Kancelarii adwokackiej obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie www.kancelaria-garwacka.pl.
 2. 2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie, bez uprzedniego informowania Klientów. Informacje o treści zmian Regulaminu Kancelarii adwokackiej są zamieszane na stronie www.kancelaria-garwacka.pl. Zmiany Regulaminu Kancelarii adwokackiej obowiązują od dnia ich publikacji na stronie www.kancelaria-garwacka.pl.
 3. 3. Klienta obowiązuje Regulamin Kancelarii adwokackiej w brzmieniu z dnia, w którym przesłał on Kancelarii adwokackiej pierwszy wypełniony Formularz zgłoszeniowy w danej sprawie.