Mediacja ma pokazać stronom, że wychodzenie z konfliktu i rozwiązywanie sporów jest przede wszystkim możliwe. Może być ono twórcze, budujące i satysfakcjonujące dla obu stron. Mediacja pozwala zrozumieć potrzeby i interesy drugiej strony oraz spojrzeć na swoją sytuację z dystansem.

Jaką moc ma ugoda zawarta przed mediatorem?

Ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności jest tytułem wykonawczym. Powyższe oznacza, że jej wykonanie może zostać egzekwowane w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem sądowym.

Jak przedstawiają się koszty mediacji na tle kosztów sądowych?

Co do zasady koszt mediacji to 1% wartości przedmiotu sporu. W mediacjach prywatnych, w zależności od stopnia złożoności sprawy kwota ta może być wyższa, bądź niższa. Co istotne, koszt mediacji z reguły rozkłada się na obie strony przystępujące do mediacji.

W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, powód musi liczyć się z opłatą sądową od pozwu. Jej wysokość, co do zasady, to 5% wartości przedmiotu sporu. Dodatkowo, jeśli powód chce być reprezentowany przez profesjonalnego zastępcę prawnego (adwokata, radcę prawnego), musi liczyć się z kosztem wynagrodzenia pełnomocnika. Przeważnie również zależy ono od wartości przedmiotu sporu. W praktyce wynosi minimum 10%. Kosztów tych z reguły nie rozkłada się na obie strony.

A co jeśli w mojej sprawie już toczy się postępowanie sądowe?

Ugodę przed mediatorem warto zawrzeć pomimo toczącego się już postępowania sądowego. Zawarcie ugody przez strony toczącego się postępowania sądowego skutkuje umorzeniem postępowania i zwrotem przez Sąd opłaty sądowej od pozwu. Jak wspomniano wcześniej, ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem, zatem strony nie muszą obawiać się tego, że uzyskają akt prawny, którego egzekucja będzie nieskuteczna.

Jakie są podstawowe zasady prowadzenia mediacji?

Mediacja jest dobrowolna. Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek. W umowie o mediację strony określają w szczególności przedmiot mediacji, osobę mediatora albo sposób wyboru mediatora. Mediację prowadzi się przed wszczęciem postępowania, a za zgodą stron także w toku sprawy. Mediator, strony i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są obowiązane zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji. Strony mogą zwolnić mediatora i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym z tego obowiązku.

Czy jedna ugoda mediacyjna może dotyczyć kilku postępowań sądowych?

Jeżeli ugoda dotyczy roszczeń objętych różnymi postępowaniami sądowymi, strony wymieniają w ugodzie te postępowania oraz wskazują sąd, który podejmie czynności (respektując zasady procedury cywilnej, aby nie prowadziło to do naruszenia przepisów o właściwości rzeczowej). Odpis postanowienia o zatwierdzeniu ugody lub nadaniu ugodzie klauzuli wykonalności sąd doręcza pozostałym sądom wymienionym w ugodzie. Odpis postanowienia o zatwierdzeniu ugody lub nadaniu ugodzie klauzuli wykonalności stanowi podstawę do umorzenia postępowania w zakresie, w jakim dotyczy ono roszczeń objętych ugodą.