Mediacja to proces ugodowego rozwiązania sporu, w którym pośredniczy osoba neutralna i bezstronna, zwana mediatorem. Mediator pomaga w nawiązaniu dialogu i wypracowaniu porozumienia. Mediacja jest też dobrowolna, poufna i szybka i może dotyczyć różnych rodzajów konfliktów, takich jak cywilne, gospodarcze, karne, pracownicze, rodzinne.

  1. Dobrowolność i bezsporność

Mediacja jest dobrowolna. Poza tym mediator powinien zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji oraz niezwłocznie ujawniać stronom okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwości co do jego bezstronności.

  1. Polubowne rozwiązanie sporu

Prowadzenie mediacji wiąże się z wykorzystywaniem różnych metody zmierzające do polubownego rozwiązania sporu, w tym poprzez wspieranie stron w formułowaniu przez nie propozycji ugodowych, lub na zgodny wniosek stron może wskazać sposoby rozwiązania sporu, które nie są dla stron wiążące.

  1. Postępowanie mediacyjne nie jest jawne

Mediator, strony i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są obowiązane zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji. Strony mogą zwolnić mediatora i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym z tego obowiązku.

  1. Wniosek o przeprowadzenie mediacji

Wszczęcie mediacji przez stronę następuje z chwilą doręczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie. Wniosek o przeprowadzenie mediacji zawiera oznaczenie stron, dokładnie określone żądanie, przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie, podpis strony oraz wymienienie załączników. Jeżeli strony zawarły umowę o mediację na piśmie, do wniosku dołącza się odpis tej umowy.

  1. Wybór mediatora

Sąd może skierować strony do mediacji na każdym etapie postępowania. Ponadto jeżeli strony nie dokonały wyboru osoby mediatora, sąd kierując strony do mediacji, wyznacza mediatora mającego odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach danego rodzaju, biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stałych mediatorów.

  1. Protokół z mediacji

Z przebiegu mediacji sporządza się protokół. Oznacza się w nim miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, a także imię, nazwisko (nazwę) i adresy stron. W protokole zamieszcza się również imię i nazwisko oraz adres mediatora, a ponadto wynik mediacji. Protokół podpisuje mediator. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego.

  1. Podpisanie ugody

Ugodę pospisują strony. Niemożność podpisania ugody mediator stwierdza w protokole. Przez podpisanie ugody strony wyrażają zgodę na wystąpienie do sądu z wnioskiem o jej zatwierdzenie, o czym mediator informuje strony. Mediator doręcza stronom odpis protokołu.

  1. Zatwierdzenie i wykonanie ugody

Sąd na wniosek strony niezwłocznie przeprowadza postępowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem. Sąd jedocześnie wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie. Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, to sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności. W przeciwnym przypadku sąd zatwierdza ugodę postanowieniem.

  1. Moc prawna ugody zawartej przed sądem

Ugoda zawarta przed mediatorem i po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.