Rozwód (podstawowa przesłanka) – Zupełny zanik więzi

Sąd orzeknie rozwód małżonków kiedy spełnione zostaną wszystkie przesłanki orzeczenia rozwodu. Pierwszą i najważniejszą z nich jest rozkład pożycia małżeńskiego. Według orzecznictwa rozkład pożycia jest to stan będący przeciwieństwem prawidłowej wspólnoty małżeńskiej. Taka wspólnota powinna opierać się na istnieniu między małżonkami uczuć miłości, szacunku i wzajemnego zaufania. Zanik tych uczuć, a tym bardziej towarzyszące mu niekiedy powstanie między małżonkami uczuć przeciwnych jest znamieniem takiego rozkładu. Oznacza to stan, w którym nie można się już spodziewać przywrócenia wspólnego pożycia. Rozkład pożycia małżonków jest zupełny, gdy wszystkie więzi łączące małżonków, tj. więzi duchowe, fizyczne i gospodarcze, uległy już zerwaniu. Brak jest też widoków na naprawę takiego stanu rzeczy (wyr. SN z 22.10.1999 r., III CKN 386/98, LEX nr 1217913). Zupełny zanik więzi łączących małżonków jest jedną z podstawowych przesłanek koniecznych do orzeczenia rozwodu.

Rozwód (podstawowa przesłanka) – Trwałość rozpadu pożycia

Aby sąd orzekł rozwód, rozkład pożycia małżonków musi być trwały. W orzecznictwie przyjmuje się, że do uznania, że rozkład jest trwały nie jest konieczne stwierdzenie, że powrót małżonków do pożycia jest bezwzględnie wyłączony. Wystarczy oparta na doświadczeniu życiowym ocena, że w okolicznościach sprawy powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Należy przy tym mieć na uwadze indywidualne cechy charakteru małżonków” (uchw. całej Izby Cywilnej SN z 28.5.1955 r., I CO 5/55, OSNCK 1955/3/46).

Rozwód niedopuszczalny z uwagi na dobro dzieci

Każdy z małżonków może żądać żeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Jednakże, mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Sąd nie orzeknie rozwodu także jeśli z innych względów to orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 56 § 1 i 2 k.r.o.).

Wina rozkładu pożycia przeszkodą do orzeczenia rozwodu

Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Wyjątkiem od tej reguły jest tu sytuacja, w której drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód. Dopuszczalne jest także orzeczenie rozwodu, gdy odmowa drugiego małżonka jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (art. 56 § 3 k.r.o.).

Zachęcamy do konsultacji prawnych dotyczących przygotowania do sprawy o rozwód – tel. 693 626 519, e-mail garwacka@kancelaria-garwacka.pl